Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Соснівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362444) був реорганізований і увійшов до складу Томашівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Положення про постійні комісії

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії при Соснівській сільській раді затверджено

рішенням сесії сільської ради № 05-01-VІІ від 04.11.2015 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вчинення, розгляду і підготовки питань до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальні перед нею.

Постійні комісії обираються на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Голова комісії координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. 

Заступник голови комісії і секретар комісії  обирається на засіданні комісії.

Депутат може входити до складу однієї постійної комісії.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.         

Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісії.

Постійні комісії діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України та керуються у своїй діяльності актами президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій сільської ради, прийнятими у межах її компетенції, цим Положенням.

Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом ради.

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

остійні комісії попередньо розглядають проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку села, сільського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання, які вносять на розгляд ради, виступають на сесіях ради  з доповідями.

Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питань, віднесених до відання ради, установ та організацій, які знаходяться на території села, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а  у необхідних випадках – на розгляд ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників установ та організацій, які знаходяться на території сільської ради, необхідні матеріали та документи.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами установ та організацій, їхніми посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлені строк

ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, установами та організаціями, які знаходяться на території сільської ради, щодо реалізації висновків та рекомендацій комісій. У разі відсутності голови комісії її функції виконує секретар комісії.

Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові комісії.

Додаткові питання включаються до порядку денного зсідання постійної комісії за рішенням її голови, а у Разі його відсутності – секретарем постійної комісії.

Секретар комісії забезпечує участь членів комісії на засіданнях не пізніше як за три дні до дня засідання, сповіщає їм дату, час і місце засідання, надає членам комісії матеріали, підготовлені для розгляду на засіданні комісії.

IV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ  РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

Документи для розгляду постійної комісії згідно за резолюцією голови ради, або голови комісії готує виконком сільської ради, уповноважені представники підприємств та організацій, керівники яких несуть персональну відповідальність за їх якість та своєчасність підготовки матеріалів.

Комплект документів подається на розгляд засідання комісії, повинен складатися з проекту рішення постійної комісії, інформації з обговорюваного питання, необхідного додаткового матеріалу, списку осіб, які запрошуються на засідання.

Підготовлений проект матеріалів подається секретарю комісії або працівнику виконавчого апарату ради, який надає організаційну допомогу комісії.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДННЯ ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.

Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях комісії, як правило особисто.

Порядок денний затверджується на засіданнях постійних комісій.

Особи, запрошені на засідання комісій, можуть виступати при обговоренні питань, вносити пропозиції, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.

За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі відсутності секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

VІ. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений ними строк.

В разі недотримання визначених строків на ім'я голови постійної комісії відповідними виконавчими органами подається доповідна записка з обґрунтуванням причин порушення строків..

Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій, висновків постійної комісії приймає її голова.

Контроль за виконанням рішень постійної комісії здійснює секретар комісії.

     

Секретар сільської ради                                       Л.І.Воровська

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *