Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Соснівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362444) був реорганізований і увійшов до складу Томашівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Регламент роботи сільської ради

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи  Соснівської сільської ради

затверджено рішенням сесії  сільської ради № 04-01-VІІ від 04.11.2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Соснівська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад с.Соснівка та с.Конопельки .  Повноваження та порядок діяльності сільської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим регламентом.

Рада проводить свою роботу сесійно та через діяльність постійних і тимчасових комісій ради.

Сесії ради скликаються сільським головою, у випадках передбачених законом – секретарем ради та пропозицією однієї третьої депутатів від загального складу ради. Відповідні письмові звернення  розглядаються сільським головою у двотижневий термін.

У разі коли сесію не скликано у двотижневий строк, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менше половини складу ради, або простійними комісіями. 

Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Перед кожним засіданням секретарем ради проводиться реєстрація депутатів.

У разі неможливості прибути на сесію, депутат повинен повідомити про це сільського голову заздалегідь. У випадку якщо не набирається половина депутатів від загального складу ради для ухвалення рішень, сесія переноситься на іншу дату.

Сесії ради проводяться відкрито і гласно. На засіданнях можуть бути запрошені і брати участь у роботі сесії керівники підприємств, установ, члени виконавчого комітету, посадові особи районної ради, райдержадміністрації, представники територіальних громад, громадських об’єднань, засобів масової інформації, тощо. Депутати районної, обласної, верховної ради можуть бути присутніми на сесіях сільської ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу. Головуючий інформує депутатів про склад і число осіб запрошених на сесію. Для запрошених відводяться окремі місця в залі засідань ради. Запрошені особи не повинні втручатись в роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку і підкорятися головуючому. Запрошена особа, що допускає грубі порушення порядку та не реагує на попередження головуючого, може бути видалена із зали засідань.          Сесія у разі необхідності може прийняти рішення про проведення відкритого чи закритого засідання.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РАДИ

2.1.Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніше, як через місяць після обрання ради.  Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії, питань які передбачається виносити на її розгляд, формування органів ради,  територіальною виборчою комісією утворюється робоча група з числа депутатів.

2.2. Першу сесію відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.

2.3.На другій сесії рада вирішує такі організаційні питання : затверджує регламент роботи сільської ради, положення про постійні комісії, утворює постійні комісії ради, затверджує їх склад, обирає голів комісій, секретаря ради, утворює виконавчий  апарат ради, визначає його численність, затверджує персональний склад виконавчого комітету, загальну численність апарату ради та її виконавчого комітету, витрати на його утримання, затверджує план роботи ради.

3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

3.1.Сільський голова обирається  територіальною громадою більшістю від загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на п’ять років і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський голова організовує роботу ради та її виконавчого комітету, підписує рішення ради та її виконавчого комітету, видає розпорядження в межах своїх повноважень.

3.2.Секретар ради обирається радою з числа депутатів за поданням сільського голови ради. Секретар ради в разі відсутності голови здійснює його повноваження.

3.3.У своїй діяльності сільський голова та секретар ради є підзвітними раді, їх повноваження можуть бути припиненні за поданням ради. Пропозиції про звільнення секретаря ради може вносити голова ради. Повноваження сільського голови можуть бути достроково припиненні, якщо він порушує Конституцію або Закон України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення ввірених йому повноважень, Повноваження сільського голови вважаються припиненими за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менше як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

4. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

4.1.Постійні комісії обираються з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед радою. Основні функції постійних комісій – вивчення, попередній розгляд і підготовка питань, що належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчих органів.

4.2.Структура,  кількісний і персональний склад комісій,  обирається за пропозицією сільського голови з урахуванням побажань депутатів.

4.3.Голова постійних комісій обирається радою за поданням сільського голови.

4.4.Відповідальність за роботу постійних комісій ради покладено на голів цих комісій.

4.5.Секретар ради здійснює контроль за роботою постійних комісій ради, надає їм практичну і методичну допомогу, забезпечує координацію роботи постійних комісій ради.

4.6.Протягом терміну повноважень, рада може утворювати інші, ліквідовувати наявні і вносити зміни до складу постійних комісій.

4.7.Депутат може входити до складу однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданнях будь-якої комісії з правом дорадчого голосу.

4.8.Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності і є правомочними, якщо на їх засідання беруть не менше як половини від загального складу комісії.

5.ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

5.1.Тимчасові контрольні комісії обираються радою з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. Свої звіти, пропозиції комісії подають на розгляд ради.

5.2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії вважається прийнятими, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

6. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ  І  ЗАУВАЖЕННЯ  ДЕПУТАТІВ

6.1.Депутатський запит – це заявлена  попередньо або на пленарному зсіданні ради вимога депутата до голови, секретаря, виконкому, до керівників підприємств, організацій, установ розташованих на території сільської ради, незалежно від форм власності, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти пропозицію, що мають суспільне значення і належать до відання ради. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Сільський голова або секретар доводять текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.  Орган або службова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний у місячний строк надати усну або письмову відповідь до нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради, по  ньому може проводитись обговоренням, якщо на цьому наполягає 1/3 частини депутатів від загального складу ради.  За результатами розгляду запиту приймається рішення.

6.2.Депутатське запитання -  це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії або надано депутату в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення на нього не приймається.

6.3.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на пленарному засіданні ради, розглядаються радою, її комісіями, або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у місячний строк або строк, встановлений радою. По результатам розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції і зауваження, а також раду.

6.4.Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних  і  тимчасових комісій, службовою документацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

7. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

7.1.Проекти планів з роботи ради та виконавчого комітету складаються секретарем ради та виконкому на наступний рік на основі наказів виборців, пропозицій депутатів, постійних комісій ради та комісій при виконкомі, працівників апарату ради та членів виконкому і подаються голові до 01 грудня та затверджуються радою.

7.2.Після затвердження планів роботи ради та виконкому, внесення питання в процес виконання цих планів секретар ради та виконкому в тижневий термін  надає відповідальним за підготовку проектів рішень контрольні листи підготовки проектів рішень ради та виконкому.

7.3.В процесі виконання плану роботи на розгляд ради та виконкому можуть вноситись інші питання.

7.4.Проекти планів роботи постійних комісій ради та комісій при виконкомі складаються у відповідності із проектами планів роботи ради та виконкому головами постійних комісій ради та комісій при виконкомі спільно з секретарем ради на наступний рік і подаються голові та затверджуються сільською радою.

7.5.Контроль за виконанням планів роботи ради та виконкому, постійних комісій ради та комісій виконкому, відповідальність за підготовку звіту про результати виконання цих планів  покладається на секретаря ради та виконкому.

7.6.Питання про роботу ради та виконкому розглядаються на сесії сільської ради.

8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПЛАНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ

8.1.Проект порядку денного ради готує секретар ради, проект розпорядження сільського голови про скликання сесії – голова.

8.2.Проект порядку денного сесії ради повинен включати :  

Питання, які включені в перспективний план роботи ради;

Питання, які  вносяться сільським головою, постійними комісіями ради, депутатами ради, виконкомом.

8.3.Проекти рішень ради  готуються постійними комісіями, депутатами, працівниками апарату ради та виконкому, визначених планом роботи, а також призначених сільським головою або секретарем ради, після їх розгляду на засіданні відповідних постійних комісій ради, за участю зацікавлених осіб і не пізніше як за два тижні до сесії подаються секретарю ради для перевірки на відповідність законодавству та встановленій формі.

8.4.Сесії ради скликаються відповідно до розпорядження сільського голови, яке видається не пізніше як за сім днів, а у виняткових випадках – за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань.

8.5.Розпорядження сільського голови про призначення сесії доводиться секретарем ради до відома депутатів не пізніше як за 5 днів, а у виняткових випадках – за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань.

8.6.Відповідальні за підготовку проектів рішень ради забезпечуються повідомленнями для осіб, які повинні бути запрошені на сесію не пізніше, як за 5 днів, а у виняткових випадках – за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення т основних питань.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ

9.1.Пленарне засідання починається  о 14 годині і закінчується не пізніше 17 години.

9.2.Сесію відкриває і веде сільський голова, у випадках передбачених законом – секретар ради. Обов’язки  головуючого :

Відкриття сесії;

Контроль за дотриманням виступаючими положень даного регламенту;

Надання слова депутатам та запрошеним;

Оголошення заяв, повідомлень, інформації;

Ознайомлення перед початком голосування, доведення депутатам про прийняття рішень з питань, що ставилися на голосування;

Виконання інших обов’язків, необхідних для організації роботи сесії.

9.3.Порядок денний роботи сесії формується шляхом подання пропозицій сільським головою, постійними комісіями, депутатами, головою райдержадміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

9.4.Затвердження   порядку денного роботи сесії. Обґрунтування пропозицій щодо питань порядку денного проводяться шляхом відкритого обговорення. Порядок розгляду питань визначається радою.

9.5.Встановлюється такий регламент роботи сесії :

Для доповідей – 10 хвилин;

Для виступів у дебатах, заключне слово – 5 хвилин;

Для заяв, запитань, повідомлень, повторних виступів – 3 хвилини.                

В окремих випадках головуючий може продовжити час виступу.

9.6.Депутат може виступати з одного питання не більше двох разів, сільський голова, секретар, голови постійних комісій мають право на слово на загальних підставах.

9.7.У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з питань порядку денного. За наполяганням депутата чи групи депутатів, їх пропозиції в обов’язковому порядку ставляться на голосування.

9.8.Промовець не повинен в своєму виступі використовувати закликів до незаконних, насильницьких, грубих висловів, має дотримуватися депутатської етики. При порушенні цього правила, а також якщо промовець відхиляється від обговорювальної теми, не дотримується регламенту, то після  попередження головуючий має право позбавити його слова. Депутат не має права голосу без дозволу головуючого.

9.9.Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записались на виступ, що виступили, а також оголошує тих, хто наполягає на виступі. Питання доповідачам можуть задаватися письмово і усно.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ, ПРОЦЕДУРИ ГОЛОСУВАННЯ

10.1.Рішення ради приймається на її пленарному засіданні, після обговорення більшістю, депутатів від загального складу присутніх, крім випадків передбачених п. 3.3. цього регламенту. Рішення підписується сільським головою, а за його відсутності секретарем ради.    Рішення приймаються відкритим, або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених п.п 4.16 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, підрахунок голосів здійснюється депутатом чи лічильною комісією. Перед початком голосування головуючий уточнює формування проектів рішень або пропозицій, нагадує порядок голосування і кількість голосів необхідних для прийняття рішення. При голосуванні депутат має один голос і подає його “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМАЮСЬ” – при голосуванні по кожному рішенні.

10.2.При відкритому голосуванні після підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування і оголошує прийнято проект рішення чи відхилено. Голосування може проводитись без підрахунку голосів, якщо ніхто з депутатів не вимагає іншого.

10.3.При поіменному голосуванні секретарем ради складаються списки депутатів, які голосували “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМАЛИСЬ” і результати подаються головуючому .  Кожен депутат в означених списках власноручно ставить підпис напроти свого прізвища.

10.4.При таємному голосуванні по бюлетеням по виборах секретаря ради включаються всі визначені кандидатури. Прізвища кандидатів зазначаються в бюлетенях в встановленому порядку. Бюлетені видаються членам лічильної комісії згідно списку депутатів, про що у списку робиться відмітки. Кожному депутату видається один бюлетень. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяли участь більше половини депутатів від загального складу ради. При підрахунках голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур.

10.5.Про результати голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії її член має право на занесення до протоколу його окремої думки. Голова комісії доводить до відома депутатів про

результати голосування, а також окремі думки членів комісії, якщо вони є. По доповіді лічильної комісії ради відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування. При виявлені порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне.

 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ, ЗДІЙСНЕННЮ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ТА ЗНЯТТЯ З КОНТРОЛЮ РІШЕНЬ РАДИ

11.1.Після прийняття рішення ради повинні бути відредаговані секретарем ради та особою, відповідальною за їх підготовку і не пізніше 3 днів після засідання сесії подані сільському голові.

11.2.Не пізніше 7 днів після засідання сесії протокол засідання ради, рішення повинні бути віддруковані і підписані сільським головою.

11.3.В протоколі засідання та рішеннях сесії не допускається будь-які помарки та виправлення. При необхідності внесення корективів в ту чи іншу сторінку протоколу, вона заново передруковується.

11.4.Після підписання сільським головою або секретарем протоколу засідання і рішень ради, секретар ради реєструє їх в окремому журналі.

11.5.Секретар ради готує необхідну кількість копій рішень, реєструє їх в журналі видачі рішень і вручає або розсилає їх.

11.6.Особи на яких покладено контроль за виконанням рішень ради спільно з секретарем ради організовують і координують роботу по їх виконанню, своєчасно подають сільському голові службові записки на виконання рішень на предмет їх зняття з контролю.

11.7.До службової записи додаються:

Копія рішення, яке знаходилось на контролі:

Інформації. Довідки, акти, інші матеріали.

11.8.Проекти рішень на предмет зняття з контролю ради готує секретар ради.

11.9.Виконані рішення знімаються з контролю рішенням ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.І.Воровська


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *